Úvodní strana
Čtenářský denník ->
:: Obsah čtenářského denníku( celkem:208)
Zobrazit vše A   B   C   Č   D   E   F   G   H   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   W   Z  

Bible

Největším přínosem hebrejského písemnictví bylo vytvoření Bible, souboru liturgických, historických, právnických i literárních textů. Ty vznikly už od 12. století př.n.l., ale až v 1. století př.n.l. byly sepsány a kanonizovány. Bible se tak stala pravidlem náboženské víry a morálky. Kromě náboženského významu má také nesporně velký význam kulturní a společenský. Největší část textů se soustředí pouze na jediného boha křesťanů – Hospodina. Bible však také obsahuje různé mytologické texty. Byla přeložena do mnoha světových jazyků. Dělí se na dvě části – Starý zákon a Nový zákon. Nový zákon je již ale původu křesťanského. Starý zákon – základem Starého zákona je tóra, řecky Pentateuch – Pět knih Mojžíšových. První z nich je Genesis. Dozvídáme se o stvoření prvního člověka, jímž byl muž – Adam – a jeho družky – Evy. Mohli dělat vše, až na jedno. Bůh jim zakázal jíst ze stromu poznání. Protože však jeho zákazu neuposlechli, ztratili nesmrtelnost a byli vyhnáni z ráje. Narodili se jim dva synové – Kain a Ábel. Kain se dopustil prvního zločinu tím, že ze závisti zabil svého bratra Ábela. Na světě se začaly množit hříchy, a tak lidstvo potrestal Hospodin potopou, trvající sedm dní a sedm nocí. Zachránil se pouze spravedlivý Noe a jeho rodina na velkém korábu. Sem vzal také od každého zvířecího druhu jeden pár, aby ani zvířata nevyhynula. Lidé se ale nepoučili a chtěli se Bohu vyrovnat stavbou babylonské věže. Proto je potrestal zmatením jazyků. S příběhem o Abrahámovi a jeho dětech – Izák, Jákob, Josef – začínají biblické dějiny Židů jako národa pod Hospodinovou ochranou. Abrahám musel dokázat svou oddanost tím, zda obětuje svého syna Izáka. Zkouškou prošel a Bůh jej včas zastavil, aby Izáka obětovat nemusel. Bible vypráví o vyvolenci božím – Jákobovi, jenž dostal jméno Izrael. Jeho syn Josef byl prodán do egyptského otroctví a zasloužil si svými schopnostmi úctu u samotného faraóna. Do Egypta přišli také Josefovi bratři, kteří jej sem prodali. Josef jim odpustil. Bratři se zde usadili a založili nové hebrejské kmeny. Postupem času Židé upadli do nevolnictví, ze kterého jej vysvobodil až Mojžíš. Rozšíření Židů popisují knihy Leviticus, Numeri a Deuteronomium. O tom, jak Jozue dobyl ve 13. století př.n.l. Palestinu, vypráví knihy Jozue. K historickým textům Bible dále patří příběh o hrdinném Samsonovi – Kniha soudců, Samuelovy knihy, Královské knihy, Kniha Rút, Knihy letopisů a Knihy Ezdráše, Nehemiáše a Kniha Ester. Jimi také končí babylonské zajetí a Židé se vracejí do Palestiny. Knihy proroků obsahují historické a politické názory vůdčích židovských osobností a předvídají budoucnost Židů s příchodem Mesiáše. Knihy proroků psalo šestnáct proroků – včetně Jeremiáše, Izaiáše, Daniela, Ezechiela a dalších. Poslední oddíl Starého zákona tvoří Knihy básnické (Kniha Jób, Žalmy, Přísloví, Kniha Kazatel a Píseň Šalamounova – tzv. Píseň písní), které obsahují skvělé lyrické a epické básně, verše s erotickými náměty, úvahy o životě a nalézání sama sebe. Nový zákon – vznikl jako dílo křesťanů v 1. až 2. století př.n.l. Původně byl napsán v řečtině a zachycoval počátky a vznik křesťanské víry. Text byl kanonizován až v 2. až 4. století n.l. Základ Nového zákona tvoří vyprávění o narození, životě a učení Krista. Jsou to tzv. 4 evangelia – Matouše, Marka, Jana a Lukáše. Do Nového zákona také patří Skutky apoštolů, 21 epištol (14 Pavlových epištol, Epištola sv. Jakuba, Epištola sv. Judy…), Apokalypsa nebo-li Zjevení sv. Jana, které popisuje konec a zánik světa, poslední soud a příchod Krista na zem. Biblické texty se snaží formou výkladu a sdělení poučit lid o církevních počátcích, přimět jej k dobrému mravnímu jednání a životu bez hříchu a neřestí. Jeho základem by měla být láska k Bohu a ostatním lidem.
  ::  Menu
:: Nahoru «
  ::  Vyhledávání
Vyberte oblast pro hledání
Vyber typ vyhledávání
Přesné ( výchozí )
S použitím náhodnosti znaku


Stránka byla načtena za: 0.001 sekund
© 2000-2006