Úvodní strana
Literatura ->
:: Seznam všech literárních autorů v databázi ( celkem:223)
Zobrazit vše A   B   C   Č   D   E   F   G   H   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   W   Z  
Jaroslav Seifert (1901 – 1986)

Jaroslav Seifert  (1901 – 1986)

Básník, publicista, prozaik a překladatel z básnické wolkerovsko-nezvalovské generace. Seifert se tvůrčím způsobem podílel na proletářské poezii, poetismu a jako první z avantgardy dospěl k poezii ohroženého domova. J. Seifert se narodil 23.9.  1901 v dělnické rodině na pražském předměstí Žižkově. Zde navštěvoval gymnázium, kde se seznámil s F. Němcem a I. Sukem. Studia na této škole nedokončil a věnoval se novinářství a literatuře. Od roku 1920 přispíval do Práva lidu, Června, Kmene aj. kromě básní psal také fejetony a referáty o literatuře, divadlu, filmu i výtvarném umění. Nejdříve pracoval v redakci Rudého práva a potom v brněnské Rovnosti. V letech 1923 – 27 byl zaměstnán v pražském Komunistickém nakladatelství, přitom byl rovněž redaktorem satirického Sršatce. Seifert se podílel na formování své básnické generace. Byl jedním ze zakládajících členů Devětsilu. Spoluredigoval Revoluční sborník Devětsil, revue Disk a Pásmo. Jeho překladatelská činnost se týkala hlavně těchto autorů : A. Blok, G. D´Apollinaire. V roce 1923 podnikl cestu do Francie a Švýcarska a v roce 1925 s kulturní delegací Sovětský svaz. V roce 1929 podepsal projev sedmi spisovatelů proti novému vedení KSČ a byl ze strany vyloučen. To znamenalo jeho odchod ze stranického tisku. V roce 1930 byl redaktorem měsíčníku Nová scéna, v letech 1931 – 33 pracoval v redakci obrázkového týdeníku Pestré květy a poté až do roku 1939 v sociálně demokratickém deníku Ranní noviny. Za války pak působil v deníku Národní práce, a redigoval Almanach Kmene a Panorámu. Během Pražského povstání byl redaktorem Práce v Lidovém domě a byl zatčen jednotkami SS. V deníku Práce působil  až do roku 1949. Během let 1946 – 1948 také řídil literární měsíčník Kytice. Poté se věnoval jen literární práci a vrátil se k překládání. V druhé polovině padesátých let byl postižen nemocí pohybového ústrojí, která způsobila několika roční přerušení jeho tvorby a jeho odsun do ústraní. V roce 1966 byl jmenován národním umělcem. Byl také předsedou svazu českých spisovatelů v letech 1969 – 1970.Také podepsal Chartu 77. V roce 1984 mu byla udělena Nobelova cena za literaturu. Tento autor čerpal z několika hlavních motivů. Autor obdivoval krásu žen, jeho nejvyšší hodnotou v životě je pro něj láska, měl rád hudbu a obdivoval poezii.

Vývoj tvorby

Do literatury vstoupil jako autor dvou sbírek proletářské poezie.                  

1.     proletářská poezie – využívá rýmovaný volný verš

-   sbírka  Město v slzách“ (1921) – příklon k S.K.Neumanovi, J. Wolkerovi, K. Bieblovi

-  sbírka  „Samá láska“ (1923)

2.     poetismus- radost a štěstí života – téma civilizace, velkoměsto, cirkus, varieté, film

-  sbírka  „Poštovní holub“ (1929)

-  sbírka  Slavík zpívá špatně“ (1926) - sociální tematika, k motivům radosti přibývá stesk a melancholie

- sbírka  Na vlnách TSF“ (1925) – TSF = Télégraphie sans fil, tj. bezdrátová telegrafie, graficky upravená K. Teigem

3.   třicátá léta - charakteristický příklon k intimní sféře lidského života, ke vzpomínkám na dětství; pozornost lyrického subjektu se i tehdy soustřeďuje na nejhlavnější lidské city, především na cit milostný; láska = krása, krátkost okouzlení,zpěvnost, hutnost, vroucnost verše

-  sbírka  „Jaro sbohem“ (1937) – písňový tvar

-  sbírka  „Jablko z klína“ (1933) – vzpomínky na žižkovské dětství

-  sbírka  „Ruce Venušiny“ (1936) – používá zde oxymorón

Pracoval v redakcích Národní práce, Práce.

4.   před okupací  -  sbírky  „Zhasněte světla“ (1938), „Světlem oděná“, „Vějíř B. Němcové“ (1940)( k výročí 120 let narození spisovatelky )

- silný vzdor proti ohrožení národa

5.      po osvobození  -  sbírky  „Kamenný most“ (1944), „Přilba z hlíny“

Autor je přesvědčivý mluvčí pocitu všech

6.     padesátá léta  -  inspirace kresby J. Lady, M. Alše

Poezie pro děti, o rodné zemi a domovu

-         sbírka  „Chlapec a hvězdy“ (1956),

-         sbírka  „Mamince“ (1954)

-         sbírka  „Šel malíř chudě do světa“ (1949)

-         sbírka  Píseň o Viktorce“ (1950)

V roce 1956 se Seifert stal jedním z prvních oponentů totalitní kulturní politiky a protagonistou rozchodu spisovatelů se schematismem v poúnorové literatuře na II. sjezdu československých spisovatelů.

7.  šedesátá léta  a později – nová etapa Seifertovy tvorby započala až po dlouhé a těžké nemoci v šedesátých letech reflexivní lyrikou = přemýšlivá poezie plná zvažování o smyslu života a jeho hodnotách

Od konce šedesátých let se Seifert kulturně a politicky angažoval na straně demokratických sil.

-         sbírka  „Koncert na ostrově“ (1965)

-         sbírka  „Halleyova kometa“ (1967)

-         sbírka  „Odlévání zvonů“ (1967)

8.   v 70. létech - básník se 10 let odmlčel, nesměl vydávat poezii, doba cenzury, tiskový dozor

9.     před smrtí  -  sebeironie

-   sbírka  „Morový sloup“ (1981, 1971 v samizdatu)

-   sbírka  „Býti básníkem“ (1983)

-   sbírka  Deštník z Piccadilly“ (1979, 1978 v samizdatu)

-   sbírka  „Všechny krásy světa“ (1982)

-   sbírka  „Kniha vzpomínek“ (1981 Toronto, Kolín n. Rýnem) – úvaha o sobě, o české poezii

Jeho poslední díla existovala dlouho jen v samizdatových a exilových vydáních, včetně vzpomínek.

10.12.1984  byl Jaroslav Seifert oceněn Nobelovou cenou za celoživotní dílo.

- bezprostřední vztah ke skutečnosti, vyrovnání s plynoucím časem

Rysy tvorby

-         přátelská atmosféra

-         průbojnost, pravdivost, i když je někdy pravda krutá a nelítostná

-         vlastenectví

-         úcta k rodině, domovu, k prostým věcem

-         citlivost, milostnost, milostná deziluze, prostota

-         zpěvnost,oslava ženství, mateřství, vztah k matce

-         vztah k rodnému městu Praze (břevnovská vila)

-         motivy smrti, lidský smutek nad světem nenávratně zmizelým

-         vztah k silným osobnostem českého národa (Mácha, Němcová)

-         vzpomínky

-         v poslední sbírce volný verš

Otázky

-         jazykové prostředky dosažení hutnosti vyjádření

-         stavba poezie, druhy veršů

-         Proč nenajdeme v úvodních verších rýmy a rytmické pravidelnosti ?

-         Co je to prozaizace básnického verše ?

-         Které životní hodnoty jsou schopny vzdorovat smrti ?  Doložte – láska, tvůrčí účast na životě apod.

J. Seifert – Maminka

Když bylo dobře mamince,

 bylo i pěkně v našem bytě.

Hmoždíř, který stál na skříňce,

zatřpytil se a okamžitě

skla oken, po nichž před chvilkou

plakalo ještě bílé jíní,

svítila opět po kuchyni,

kde vonělo to vanilkou

 

Když zpívala, hned vesele

spustili ptáci před okny nám.

Měla-li mráček na čele,

odletěli hned ptáci jinam.

Zmlkli jsme, rázem ztichl smích

a černé kotě, které tlapkou

pohrávalo si se skořápkou,

dívalo se jí po očích.

 

Báseň :    Píseň navečer

Kdopak je vlastně

šťastný na světě ?

Pojď zavřem okno,

strhneme záclony,

a budeme si vyprávět

co ty a já.

 

sbírka „Býti básníkem“       Život mě už dávno naučil,

že hudba a poezie

jsou na světě to nejkrásnější, co nám život může dát.

Kromě lásky ovšem.

Byl to můj vlastní osud

za ním jsem klopýtal bez dechu

celý život

 

Oxymorón – spojení slov významově si odporujících

-         zdravý  x  nemocný

ztrhané struny zvuk

Jeho prvotina Město v slzách“ byla upřímným romantickým projevem mládí, které touží po spravedlnosti míru a po šťastném životě proletariátu. Seifertova poezie, psaná volným veršem s rýmem užívaným nepravidelně, byla neliterární a neuhlazená ve svých obrazech a výrazech, v nichž se uplatňoval jak vtip tak některé charakteristické rysy Seifertovy tvorby, jako citovost jako východisko, fantazie, měkkost srdce atd. Pozdější básně zachyceny ve sbírce Samá láska“ již patřily do období proletářské poezie. Po tomto období se u Seiferta projevila další orientace tentokrát ve sbírce Na vlnách TSF“ jenž se vedle Nezvalovy Pantomimy stala dílem nového básnického směru kterým byl poetismus. Po návštěvě Moskvy a Leningradu u něj zaznívá stesk nad Leninovou smrtí a nad tím, že v Evropě dosud nedošlo k naplnění revolučních snů. Na vyhojení svých ran a zklamání začíná psát poezii zaměřenou na lásku k domovu. K tomuto období jeho tvorby patří díla jako Poštovní holub“, Jablko s klína“, „Ruce Venušiny“. Dalším obdobím jeho tvorby byl počátek hospodářské krize a rostoucí fašistické násilí. To vše zachytil v dílech Zpíváno do rotačky“ a ve sbírce Jaro sbohem“. Jeho verše posilující odhodlání českého lidu bránit se hitlerovské expanzi daly základ pro jeho sbírku Zhasněte světla“. Těmito verši básník splynul s cítěním lidu a stal se jeho mluvčím a povzbuzovatelem. Ve skladbě Vějíř Boženy Němcové“ zachytil tuto statečnou spisovatelku a ztotožnil ji s obrazem vlasti. Jeden z jeho nevyčerpatelných zdrojů byl jeho vztah k Praze. Ten zachytil ve sbírce Světlem oděná“ a Kamenný most“. Poté co ve sbírce Ruka a plamen“ vyznal vztah k některým výtvarníkům a básníkům, se vrátil zpět k B. Němcové v Písni o Viktorce“. Viktorka měla podle Seiferta podobný osud jako B. Němcová. Z básníkova soukromého života pak vznikla sbírka Maminka“. Ta zachycuje obraz básníkovy matky. Tu znázorňuje jako jednoduchou, pracovitou a dobrotivou ženu, s láskou k rodině, která je obrazem domova a bezpečí. Jeho knihy (Šel malíř chudě do světa“ a Chlapec a hvězdy“ ) s prvky humoru byly inspirovány obrázky M. Alše a J. Lady. K jejich světu dětských příhod přistupuje básník zrakem městského chlapce, pro něhož byl pobyt na venkově svátkem. V těchto dílech lyrizuje českou krajinu a venkovský život. Po devítileté pauze způsobené těžkou nemocí napsal sbírky jakými byly Koncert na ostrově“, Halleyova kometa“ či Odlévání zvonů“. V těchto dílech najdeme všechny základní motivy Seifertovy poezie. Díky nemoci se změnil básníkův postoj k vlastní poezii i k skutečnosti. Ve sbírce Morový sloup“ se mu v žebříčku hodnot nad ženskou lásku a krásu dostává láska k rodné zemi, s níž je spjat na život a smrt. Ve své vzpomínkové knize Všechny krásy světa“ básník podává v mnoha příbězích svědectví i o své osobnosti.

 

 

 

 

  ::  Menu
:: Nahoru «
  ::  Vyhledávání
Vyberte oblast pro hledání




Vyber typ vyhledávání
Přesné ( výchozí )
S použitím náhodnosti znaku


Stránka byla načtena za: 0.003 sekund
© 2000-2006